override

[ˌəʊvəˈraɪd] [ˌoʊvərˈraɪd]

v. (以权力)否决,推翻;凌驾于,比……更重要;对(自动机器)改用手控,超驰控制;(尤指为改变运作方式而)操控,制服;伸展在……上面,重叠;从……上走过,从……上面驶过;(乘公共交通工具)超程乘车(实际距离超出车票允许的距离)

n. (尤指从自动改为手动的)超控装置;(预算、薪金、费用等的)超量,增加;<美>(对决定等的)否决,撤销

[ 复数:overrides 第三人称单数:overrides 现在分词:overriding 过去式:overrode 过去分词:overridden]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-25 20:04:51 2023-03-25 20:56:39 2023-03-25 20:41:31 2023-03-25 19:28:59 2023-03-25 19:57:09 2023-03-25 20:29:03 2023-03-25 20:37:14 2023-03-25 19:37:02 2023-03-25 20:33:30 2023-03-25 20:56:13 2023-03-25 20:38:48 2023-03-25 20:30:28 2023-03-25 19:31:10 2023-03-25 20:14:27 2023-03-25 20:21:59 2023-03-25 19:13:17 2023-03-25 19:34:20 2023-03-25 20:32:20 2023-03-25 21:25:10 2023-03-25 19:36:51